Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Struktura informací
 2. Obec Vysoká Srbská

 3. Důvod a způsob založení
 4. Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Vysoká Srbská jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

 5. Konstantní spojení
 6. 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  oficiální
  Obec Vysoká Srbská
  Vysoká Srbská 6
  549 31 Vysoká Srbská

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  oficiální
  Obec Vysoká Srbská
  Vysoká Srbská 6
  549 31 Vysoká Srbská

  4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 8:00 - 10:00
  Středa: 13:00 - 17:00

  4.4 Telefoní čísla

  pevná linka: +420 491 482 574

  4.5 Čísla faxu
  4.6 Adresa internetové stránky

  www.vysokasrbska.cz

  4.7 Adresa e-podatelny

  starosta@vysokasrbska.cz

  datová schránka: yc7abm6

  4.8 Další elektronické adresy

  starosta@vysokasrbska.cz

 7. Případné platby lze poukázat
 8. Číslo účtu: 1185698349/0800
  Komerční banka - běžný účet obce

 9. IČO
 10. 00273228

 11. DIČ
 12. Obec není plátcem DPH

 13. Dokumenty
 14. 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  8.2 Seznamy hlavních dokumentů
  8.3 Poskytnuté informace a výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.

 15. Žádosti o informace
 16. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
  přístupu k informacím se podávají
  ústně – v kanceláři úřadu
  písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Vysoká Srbská
  Vysoká Srbská 6 549 31 Vysoká Srbská
  e-mailem: starosta@vysokasrbska.cz
  elektronickým podáním: yc7abm6
  telefonicky na tel. čísle: +420 491 482 574

  ÚŘEDNÍ HODINY
  Pondělí: 8:00 - 10:00

 17. Žádosti o informace
 18. Opravné prostředky
 19. Formuláře
 20. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 21. Předpisy
 22. 14.1 Nedjůležitější používané

  Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek a nařízení města a je možné nahlédnout v kanceláři starosty to v úřední hodiny. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací). zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem). zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy). zákon č. 128/2000 Sb. o obcích zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Platné obecně závazné vyhlášky urad-2/uredni-deska/ Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

  Vydané právní předpisy

  Obec Vysoká Srbská vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 23. Úhrady za poskytování informací
 24. 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník

  43KB

  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši
  úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 25. Licenční smlouvy
 26. 16.1. Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  16.2. Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Vysoká Srbská poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 27. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.